Privacybeleid

LOYALTY CONNECT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LOYALTY CONNECT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

1. van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door LOYALTY CONNECT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Hoofddoel

 • Het bieden van een betaalsysteem voor minima (Verordening maatschappelijke participatie minima gemeente Venlo 2020) en mantelzorgers (Mantelzorgwaardering) binnen de gemeente Venlo.

Uitvoerende werkzaamheden

 • Het verstrekken en opwaarderen van de betaalpas ‘StadspasVenlo’.
 • Het leveren van customer care (o.a. bij verlies, oplossen van problemen met pas) aan gebruikers van de betaalpas ‘StadspasVenlo’.
 • Het verzorgen van de administratieve afhandeling naar de aanbieders en de gemeente.

Categorieën betrokkenen

 • Maatschappelijke participatie minima: aanvrager
 • Mantelzorgwaardering: aanvrager

Bijzondere persoonsgegevens

 • N.v.t.

Andere persoonsgegevens

 • Maatschappelijke participatie minima: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bedrag dat op de pas moet komen te staan, aanbod.
 • Mantelzorgwaardering: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bedrag dat op de pas moet komen te staan, aanbod.
 1. De verwerker verbindt zich om in het kader van die werkzaamheden in overeenstemming met de terzake geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens te handelen.
 2. De verwerker verwerkt gegevens ten behoeve van de verantwoordelijke, in overeenstemming met diens schriftelijke instructies.
 3. De verwerker verwerkt persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU. Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU of naar een internationale organisatie is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, tenzij een op de verwerker van toepassing zijnde wetgeving hem tot een dergelijke verwerking verplicht; in dat geval stelt de verwerker de verantwoordelijke, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
 4. De verwerker heeft geen zeggenschap over persoonsgegevens die door hem worden verwerkt in het kader van deze overeenkomst. Zo neemt hij geen beslissingen over ontvangst en gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van gegevens. De zeggenschap over de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader deze overeenkomst komt nimmer bij de verwerker te berusten.

Grondslag voor deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het bieden van een betaalsysteem voor minima (Verordening maatschappelijke participatie minima gemeente Venlo 2020) en mantelzorgers (Mantelzorgwaardering) binnen de gemeente Venlo.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LOYALTY CONNECT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer + evt. toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden bij LOYALTY CONNECT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is.


2. Verstrekking aan subverwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan subverwerkers verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een subverwerker voor:

 • het verwerken van de (persoons)gegevens in het dienstensysteem; Back-up-procedure, informatiebeveiliging,

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


3. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


4. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


5. Bewaartermijn

LOYALTY CONNECT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


6. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, verlies, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • alle personen die namens LOYALTY CONNECT van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

LOYALTY CONNECT past de beveiligingsmaatregelen voortdurend aan, aan de technologische vernieuwingen en voortgang.

LOYALTY CONNECT bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om onze doeleinden te bereiken of zolang dat LOYALTY CONNECT hiertoe wettelijk verplicht is. Na verloop van deze termijn en/of verplichtingen, worden uw persoonsgegevens verwijderd. Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang.

Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

7. Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, zoals vermeld op de website van de Autoriteitpersoonsgegevens, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Dit kunt u doen via het contactformulier op deze website, per e-mail via info@loyaltyconnect.nl of door telefonisch contact op te nemen met LOYALTY CONNECT via telefoonnummer +31 (0) 75 687 78 79.

U heeft alleen het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. Gegevens van uw kinderen zijn alleen toegankelijk voor u als uw kind onder de 18 jaar is, en u daarvan de wettelijke vertegenwoordiger bent.

Zoals benoemd in de Autoriteitpersoonsgegevens heeft u het recht op correctie van uw persoonsgegevens. Door het correctierecht in werking te stellen, vraagt u LOYALTY CONNECT uw gegevens aan te passen, aan te vullen of af te schermen.

U kunt dit doen in de volgende situaties:

 • uw persoonsgegevens zijn feitelijk onjuist;
 • uw persoonsgegevens zijn incompleet of doen niet ter zake voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld;
 • uw persoonsgegevens worden in strijd met een wet gebruikt.

Met het correctierecht heeft u niet het recht om observaties, meningen, conclusies of professionele indrukken van LOYALTY CONNECT uit uw profiel te laten verwijderen voor zover deze toevoegingen ter zake doen.

LOYALTY CONNECT is verplicht om in ieder geval binnen vier weken te reageren op uw correctieverzoek. Besluit LOYALTY CONNECT over te gaan tot correctie, dan zal dit zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden.


8. Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming; autoriteitpersoonsgegevens


9. Cookies

Om ervoor te zorgen dat de website van LOYALTY CONNECT een prettige indruk achterlaat, gebruikt LOYALTY CONNECT cookies om de browser ervaring te optimaliseren. Meer informatie over cookies leest u hier.


10. Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Privacy waarborg / Privacy of Design

Borging veiligheid, betrouwbaarheid en Privacy of Design (AVG)

 • Het Marketing- Data portal is op en top gebruiksvriendelijk en veilig. Er is veel oog voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de software.
 • Al het verkeer richting onze servers wordt gecontroleerd door onze high-end WAF.
 • Beveiliging en dataprivacy nemen we zeer serieus.

Hiervoor hebben we in het ontwerp van onze software een aantal belangrijke keuzes gemaakt:

 • fysiek gescheiden omgevingen;
 • back-ups;
 • multi-factor authenticatie;
 • uitgebreide rechten en autorisatie.

Onze servers en netwerkverbindingen draaien op basis van de beveiligde ‘OwnCloud’ diensten.

LOYALTY CONNECT  is gespecialiseerd in Loyaliteitmarketing- en communicatietools, in software voor dataregistratie- en spaarsystemen zowel voor Retail alsmede voor zorgorganisaties. Ons doel is de wereld een klein beetje beter maken met slimme oplossingen. Zelf regelen, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en goed samenwerken staan daarbij voorop.


Contactgegevens

LOYALTY CONNECT

E; info@loyaltyconnect.nl

T; 075-6877879