Algemene voorwaarden

De StadspasVenlo is een product van de gemeente Venlo. Lees hier de algemene voorwaarden die zijn ontleend aan het gebruik van de StadspasVenlo.

Artikel 1 Definitieomschrijvingen

 1. Stadspas: StadspasVenlo.
 2. Pashouder: De natuurlijk persoon die de Stadspas in bezit heeft en al dan niet gebruikt.
 3. Gemeente: De publieksrechtelijke rechtspersoon gemeente Venlo.
 4. Aanbieder: partij aangesloten bij de Stadspas waarbij de Stadspas kan worden gebruikt.
 5. BRP: Basisregistratie personen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle overige zaken/activiteiten in de ruimste zin des woords van (het project van) de Stadspas.
 2. Genoemde aanbiedingen, prijzen en alle andere informatie op de website van Stadspasvenlo.nl en de daaraan gelieerde websites en de andere communicatiemiddelen van (het project van) de Stadspas zijn geheel vrijblijvend en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Deze aanbiedingen, prijzen en alle andere informatie zijn slechts indicatief. Vragen en/of geschillen met betrekking tot de aangeboden diensten dienen opgenomen te worden met de desbetreffende aanbieder. De Gemeente Venlo distantieert zich van de prijsstelling door de aanbieders.

Artikel 3 Rechten en plichten van de pashouder

 1. De pashouder gebruikt de Stadspas alleen persoonlijk. Zo is uitlenen niet toegestaan.
 2. Mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van Venlo kunnen de Stadspas aanvragen.
 3. Inwoners met een laag inkomen (minima) kunnen ook een bijdrage op de Stadspas aanvragen.
 4. Tegoed op de Stadspas is niet inwisselbaar tegen (contant) geld en kan uitsluitend worden verzilverd bij de aanbieders op de website. Pashouders met een tegoed kunnen enkel en alleen deze tegoeden verzilveren in overeenstemming met het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo waarvoor dat tegoed is toegekend. Met de Stadspas kunnen pashouders alleen acties verzilveren conform hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald en uitsluitend bij de aanbieder op de door hem omschreven wijze. De gemeente en aanbieder hebben te allen tijde het recht zowel in het algemeen als per individuele transactie een (verzoek om) verzilvering te weigeren, dan wel ongedaan te maken.
 5. Indien mutaties van het tegoed op de Stadspas onjuist zijn verwerkt, kan dit alleen worden hersteld indien de pashouder de communicatie omtrent de betreffende diensten waarop de foutieve mutaties betrekking hebben, aan de gemeente of leverancier overlegt.
 6. Bij verlies of diefstal van de Stadspas dient de pashouder dit direct te melden via de aangegeven wijze op de website van Stadspasvenlo.nl.
 7. Bij gevallen als bedoeld in het vorige lid kunnen pashouders via de in het vorige lid gegeven website een nieuwe Stadspas aanvragen.
 8. Een verhuizing van een pashouder dient te worden gemeld via een adreswijziging op de persoonlijke inlogpagina van de pashouder op ‘mijn stadspas’
 9. Alle door pashouder op te geven gegevens dient hij naar waarheid in te vullen en pashouder zorgt ervoor dat deze gegevens volledig zijn. Zoals genoemd in lid 2 kan een steekproef worden uitgevoerd.

Artikel 4 Bevoegdheden gemeente

 1. De gemeente is te alle tijden onder opgaaf van reden bevoegd de Stadspas bij de pashouder in te trekken indien de voorwaardenin het registratieformulier van de Stadspas niet worden gelden of worden nagekomen. Eventueel aanwezig tegoed op de Stadspas komt dan te vervallen waarbij de pashouder (althans de persoon waarbij de Stadspas is ingetrokken en andere personen) geen recht heeft op restitutie daarvan in welke vorm dan ook en eveneens geen recht heeft op schadevergoeding voor schade van welke aard dan ook geleden.
 2. De gemeente is bevoegd een Stadspas niet te verstrekken aan een aanvrager van de Stadspas. Een aanvrager van de Stadspas dan wel een persoon die zich voor de Stadspas wil registreren dient te voldoen aan de voorwaardenconform beschrijving in het registratieformulier.
 3. Indien de gemeente denkt dat er foutieve mutaties van het tegoed van de Stadspas zijn verwerkt, kan zij deze herstellen.
 4. De gemeente is bevoegd (het project van) de Stadspas te stoppen. Indien de gemeente hiertoe over gaat zal zij dit minimaal één maand van tevoren aan de pashouder aangeven, dan wel tot publicatie hiervan overgaan op de website Stadspasvenlo.nl.
 5. De gemeente vergoedt over het tegoed op de Stadspas geen rente.
 6. De gemeente en (rechts)personen handelende namens de gemeente kunnen niet een juiste werking van de Stadspas en alle daaraan gekoppelde programma’s, websites etc. garanderen.
 7. De gemeente mag (elektronische) berichten versturen aan de pashouder.

Artikel 5 Uitsluiting aansprakelijkheid/rechten en intellectueel eigendom

 1. In een geval dat een situatie zoals omschreven in artikel 4 lid 2 zich voordoet, heeft de aanvrager van de Stadspas geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 2. De gemeente behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving aangaande (het project van) de Stadspas.
 3. De gemeente en (rechts)personen handelende namens de gemeente in de opdracht ter uitvoering van (het project van) de Stadspas kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met (het project van) de Stadspas geleverde diensten en/of producten.
 4. Voor zover de gemeente bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveranties van derde(n), kan de gemeente op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met de gemeente of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de gemeente.
 5. De pashouder kan op geen enkele manier rechten, in de ruimste zin des woord, ontlenen aan (het project van) de Stadspas. Pashouder accepteert nadrukkelijk dat gebruikmaking van de Stadspas geen (persoonlijk) recht betreft en dat de Stadspas door de gemeente kan worden ingetrokken en/of het project van de Stadspas kan worden beëindigd, zonder dat hier enige vergoeding tegenover staat en zonder dat de pashouder (althans de persoon bij wie de Stadspas is ingetrokken en andere personen) recht heeft op enige schadevergoeding voor schade van welke aard dan ook geleden.

Artikel 6 Persoonsgegevens

Persoonsgegevens van pashouder worden opgeslagen in database(s) die conform de wet- en regelgeving wordt(en) beheerd door en/of namens de gemeente. Deze database(s) zijn gemeld aan het College Bescherming Persoonsgegevens en de gemeente, dan wel de door haar ingeschakelde derde(n) gaan vertrouwelijk met deze informatie om. U kunt meer informatie hierover lezen op www.cbpweb.nl en op www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj. Deze persoonsgegevens worden bewaard om activiteiten uit te voeren voor de Stadspas, voor (markt)onderzoek, voor opsporen van fraude met de Stadspas en voor het benaderen van de pashouder over aanbiedingen en/of mededelingen aangaande de Stadspas.

Artikel 7 Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Een geschil bij de daartoe bevoegde rechter kan alleen aanhangig worden gemaakt indien de pashouder per e-mail op vraag@stadspasvenlo.nl met reden omkleed zijn geschil aan de gemeente kenbaar heeft gemaakt en de gemeente dit geschil naar het oordeel van pashouder niet binnen 30 dagen afdoende heeft opgelost.
 3. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.